Finanční informace

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o amerických hypotékách, stavebním spoření, hypotečních kalkulačkách, konsolidacích půjček a úvěrů, nebankovních půjčkách, rychlých nebankovních a bankovních půjčkách a možností půjček na směnku.

  • Podrobné informace a rady ohledně nebankovních půjček, úvěrů, hypoték, směnek a stavebním spoření.

Peníze na směnku

Směnku má v dnešní době většina z těch, kteří si peníze půjčují u příbuzných nebo v podobě nákupů na splátky, spojenu se světem špinavých peněz. Vysloví-li člověk nahlas slovo směnka, nejpravděpodobněji se mu zároveň vybaví pochybní podnikatelé, kteří nejsou z těch, kdo rádi jednají v rukavičkách, anebo jejich uštvaní dlužníci. Jednoduše řečeno směnka je něco, s čím nikdo nechce mít nic společného, ledaže by se toužil dostat do problémů.

Takové představy samozřejmě částečně postavené na reálný základ: v minulosti docházelo k mnoha podezřelým směnečným operacím, na jejichž konci jedna ze zúčastněných stran splakala nad výdělkem. Je ale v každém případě zavádějící spojovat jednou provždy směnku s podvodem.

Pokud si totiž člověk dá pozor na to, aby směnka měla splněné všechny její zákonné náležitosti, není třeba se půjčkám a úvěrům na směnku vyhýbat. Představuje totiž velice jednoduchý a zároveň praktický způsob, jak zajistit půjčku nebo úvěr. Jinými slovy jak si ohlídat, aby se půjčené peníze dostaly opět ke svému původnímu majiteli, nebo jak přesvědčit toho, od koho si chcete půjčit, že své slovo hodláte dodržet. Je však skutečně důležité znát důležité náležitosti směnky: při jejím vystavování nebo vyplňování je totiž velice jednoduché udělat chybu, a tím směnku zbavit splatnosti.

Pokud tedy máme směnku jednoduše definovat, jde o listinu, která dokládá existenci finančního závazku. Existují přitom dva hlavní druhy: směnky vlastní a směnky cizí. V prvním případě jde o listinu, jíž se ten, kdo směnku vystavuje – takzvaný výstavce – zavazuje zaplatit osobě uvedené ve směnce částku, která je touto směnkou jednoznačně stanovena spolu s určením doby, kdy je třeba tak učinit. Směnka cizí se vystavuje jako příkaz třetí osobě – směnečníkovi - , aby zaplatila stanovenou částku osobě, která je uvedené v ní uvedena. Dodejme ještě, že směnku je také možné považovat za cenný papír vzhledem k tomu, že s ní lze obchodovat, a často se také skutečně směnky prodávají nebo kupují.

Náležitosti platné směnky

Jak jsme si již naznačili, nejdůležitější je v případě směnek otázka směnečných náležitostí, jejichž splnění je podmínkou platnosti. Zákonné normy, které používání směnek upravují, přitom přesně neurčují, jak musí směnka ve skutečnosti vypadat. Neexistují tedy žádné předepsané formuláře, nebo předpisy, které by říkaly, zda směnka musí být psaná rukou nebo vytištěná. Stejně tak na její platnost nemají vliv pravopisné chyby nebo v jakémkoliv jiném smyslu neobratný písemný projev.

Poměrně podrobně nicméně zákon stanovuje konkrétní body, které musí být její součástí. Pojďme se nyní podrobněji podívat na to, o jaké náležitosti zde jde. V první řadě musí existovat výhradně v písemné podobě.

Kromě toho musí být z jejího textu jednoznačně zřejmé, že jde o směnku. Nestačí přitom pouze to, aby se slovo směnka objevilo v jejím nadpisu, pokaždé musí být také součástí samotného textu. Samozřejmě velice důležitou součástí směnky je příkaz zaplatit částku uvedenou ve směnce. A nyní pozor: tento příkaz nesmí být spojen s žádnou podmínkou, jinak se směnka stává neplatnou! Dostane-li se vám proto během žádosti o půjčku do rukou směnka s textem, který bude obsahovat větu jako "Zavazuji se, že až dostanu smluvené zboží, zaplatím panu, zaplatím panu Koudelkovi 50 000 korun.", radíme v žádném případě nepodepisovat! V opačném případě byste totiž svoje peníze nemuseli vidět už nikdy.

Zde je důležité, že pokud směnka z nějakého důvodu obsahuje několik různých částek, považuje se za platnou ta nejnižší. Pokud je částka určena jak čísly tak slovy a oba údaje se liší, platí vždy suma vyjádřená slovem.

Dále je potřeba, aby směnka obsahovala jméno osoby, která má směnku zaplatit: pokud jde o vlastní směnku tak jméno toho, kdo směnku vystavil, u cizí směnky je to směnečník, tedy například banka.

V neposlední řadě je nutnou součástí směnky také popis způsobu, kterým bude směnka splacena. Existují přitom čtyři varianty, jak tuto operaci provést. Buď může jít o takzvanou směnku na viděnou, takovou je možné splatit kdykoliv při jejím předložení. Druhou možností je splátka směnky po uplynutí stanovené doby od jejího předložení. Třetí typ směnky lze splatit po uplynutí určité doby od jejího vystavení. Poslední druh směnky je potom splatný ve stanovený datum – tedy den, který je na směnce uvedený.

Poměrně zajímavým způsobem je také ošetřeno samotné placení směnky. Osoba, které mají být na základě směnky finanční prostředky vyplaceny, totiž nemůže odmítnout přijetí částečné splátky, která nepokrývá celou výši pohledávky. Překvapivě ale může odmítnout splacení dané směnky dříve, než dojde k uplynutí data splatnosti. Což znamená, že směnku je možné uhradit pouze ve stanoveném termínu, nikoliv před její splatností!

Kromě těchto údajů je důležitou součástí každé směnky uvedení místa, kde má dojít k jejímu splacení. Pokud tento údaj na směnce chybí, neznamená to ale automaticky, že by taková listina byla neplatná! Místem splatnosti se v takovém případě stává bydliště, případně sídlo osoby, která má směnku zaplatit.
Podmínkou platnosti směnky je pochopitelně uvedení data a také místa, kde byla směnka vystavena, a samozřejmě také vlastnoruční podpis toho, kdo směnku vydává.

Směnka není mafiánský produkt

Směnky, jak by se snadno mohlo zdát, nenachází své uplatnění pouze v případech půjček mezi fyzickými osobami, případně menšími úvěrovými společnostmi, které nabízí rychlé půjčky. Často tohoto instrumentu využívají také banky, a to při dvou typech operací. Je přitom jasné, že banky zpravidla představují poskytovatele úvěru nebo naopak věřitele, u kterého člověk nemusí mít obavy z toho, že by jej podvedl prostřednictvím špatně vyplněné, a proto neplatné, směnky. Klient zde může mít jistotu, že pokud má pocit, že jej banka bere na hůl, tak pouze zákonnou cestou, například prostřednictvím vysokého úroku.

Banky tedy směnek používají buď tehdy, kdy klientům s vysokou částkou na účtu nabízí, aby její část bance půjčili. Za tuto pohledávku se potom banka zaručí vystavením takzvané depozitní směnky. V situaci, kdy naopak banka poskytuje žadateli úvěr může vyžadovat, aby se klient za takto vzniklý dluh zaručil vystavením bianco směnky. Tímto termínem se označuje „neúplná“ směnka, ve které není vyplněn některý z údajů, nejčastěji jde právě o výši dlužné částky. Tuto listinu si potom banka uschová, a v případě, kdy věřitel nesplácí úvěr jak měl, částku jednoduše dopíše. Pokud ani poté dlužník nereaguje, začne banka vymáhat pohledávku soudně. A zde se dostáváme k hlavní výhodě směnek obecně.

Pokud máte problém s proplacením směnky, kterou se vám někdo zaručil za poskytnutou půjčku, nebo naopak patříte k těm, kdo by se rádi placení vyhnuli, měli byste vědět, že soudní řízení je při rozhodování týkajících se nesplacených směnek mnohem jednodušší a rychlejší, než v případě posuzování jiných druhů přečinů.

Není totiž úkolem žalobce, aby prokazoval, že pohledávka krytá pomocí směnky skutečně vznikla. Naprosto totiž stačí, aby pouze předložil platnou směnku. Důkazní břemeno totiž v tomto případě tíží žalovanou stranu!

Nadto žalobce, pokud je ve směnce napsáno "bez protestu", nemusí dokazovat ani skutečnost, že směnku předložil k zaplacení, ale bez úspěchu. Pokud jsou všechny předložené dokumenty v pořádku, soud následně vydá takzvaný směnečný platební rozkaz. Jím je žalované osobě uloženo, aby během tří dnů od jeho doruční uhradil svou pohledávku, spolu s náklady soudního řízení, nebo se proti tomuto rozhodnutí odvolal. V případě, že námitky nepodá, stává se platební rozkaz plnomocným, a nic potom nebrání například provedení exekuce. Nejpodstatnější je zde skutečnost, že takto provedené soudní řízení se netáhne roky, ale můžete počítat maximálně s horizontem týdnů.

Pokusíme-li se vše krátce shrnout, dojdeme k tomu, že směnku je možné považovat za vhodný způsob zajištění půjčky nebo úvěru tehdy, pokud máme jistotu o důvěryhodnosti druhé strany. Stačí tady znát zákonné náležitosti směnky, které, jak jsme si ukázali, nejsou ničím komplikovaným, a vybrat si slušného obchodního partnera. Potom jakékoliv obavy z půjčování peněz na směnku můžeme považovat za naprosto zbytečné.